Nedan följer Repipers Avtal om Allmänna Köpvillkor.

Repiper AB är moderbolag för säljbolaget Repiper Solutions AB refererat till som Repiper.

Repiper säljer sina varor genom sina hemsidor, e-post, sms eller telefon. Bortsett från sina webbplatser, är Repiper inte innehavare av några butiker. Varorna Repiper säljer presenteras på repiper.com/reiper.se.

Dessa Allmänna Villkor, nedan kallat Villkor, gäller för all försäljning från Repiper till dig som Köpare oavsett kanal och accepteras automatiskt genom att placera en order.

De nuvarande Villkoren är föremål för ändringar när som helst. Det är viktigt att köparen läser dem regelbundet. Varje version är daterad. Order läggs automatiskt i enlighet med då gällande version på Repipers hemsida även om en utgåva har skickats tillsammans med prislista.

Detta avtal och hela rättsförhållandet mellan Repiper och köparen, inklusive användningen av Repipers hemsidor, regleras av svensk lag. I händelse av att en tvist mellan Repiper och Köparen skall parterna först försöka lösa en sådan tvist genom icke-fientliga samråd. Om tvisten inte kan lösas på detta sätt skall tvister, meningsskiljaktigheter eller anspråk som uppstår ur eller i samband med detta avtal, slutligt avgöras genom skiljeförfarande i enlighet med Skiljedomsreglerna för Skiljedomsinstitutet vid Stockholms Handelskammare. Sätet för skiljeförfarandet skall vara Stockholm, Sverige. Språket skall vara engelska. Om förfarandet är otillräckligt har Repiper rätt att vidta andra åtgärder för att nå en uppgörelse.

Skiljedomen skall vara slutgiltig och bindande för båda parter. Skiljedomskostnader och andra avgifter och kostnader ska betalas av den förlorande parten.

Detta avtal kan avskiljas, vilket innebär att om någon del av det befinns vara olagligt eller inte kan verkställas, kommer den delen förklaras ogiltig och utan rättsverkan utan att påverka den rättsliga giltigheten av de återstående delarna.

Om detta avtal är översatt till ett annat språk än engelska, kommer den engelska versionen användas under skiljeförfarande.

Repiper strävar efter att ge en tydlig produktinformation när det gäller presentationen och väsentliga tekniska specifikationer via varje produkts specifikation på nätet. Sådan information ges på svenska och/eller engelska.

Repiper garanterar produktens överensstämmelse med specifikationerna.

Repiper har patent på verktygen för att kunna utföra Repiper metoden, som används för att skapa nya sömlösa och självbärande rör i hela uttjänta avloppssystem.

Repiper metoden – en certifierad teknik som med hjälp av patenterade verktyg möjliggör effektiv renovering av gamla och skadade dräneringsrör även bortom krökar.

Produkt – ett samlingsnamn för PJS Fixturer med artikelnummer 6002-6005 som behövs för att utföra Repiper metoden.

Förbrukningsvaror – ett samlingsnamn för alla produkter som används och/eller behövs för att renovera dräneringsrör med Repiper metoden. Artikelnumren börjar med, men inte begränsat till att börja med, 46 (PJS Liners) och 62 (PJX Fixtures).

Priserna är i SEK om inget annat avtalats skriftligt/e-post. Alla priser är exklusive eventuella importtullar, skatter, försäkringar och fraktkostnader.

Tillämplig moms tillkommer och anges för alla transporter inom EU. Under förutsättning att nuvarande lagstiftning inte ändras, finns det inga tullar inom EU.

För internationella beställningar kan avgifter krävas vid leverans av din beställning. Ni måste förstå att vi inte har någon kontroll över alla tullar, skatter, courtage eller andra liknande tullavgifter och kan inte hållas ansvariga för sådana avgifter, oavsett situation. Repiper’s ansvar upphör när varan skickats till den leveransadress som anges av Köparen.

Om inget annat anges, är våra priser från fabrik och inkluderar inte förpackning. Kostnaden för förpackning faktureras separat.

Priserna ges i en separat prislista och kan ändras två gånger om året, i januari och augusti med två månaders varsel. Priserna kan även ändras direkt med 14 dagars varsel om Repipers råvarupriser eller komponenter ändras mer än 10 % från de nivåer som användes för att beräkna priset.

Räntan på sena betalningar är referensräntan satt av den svenska Riksbanken plus 8 %.

Betalningsvillkoret är 30 dagar efter fakturadatum från Repiper.

Betalningen av enligt fakturan ska göras till det angivna bankgirokontot. Om betalning sker på annat sätt kommer en avgift på 5 % att läggas på nästa faktura eller faktureras separat efter 3 veckor utan en ny order.

Rabatt eller avdrag får endast dras efter skriftlig överenskommelse.

När varorna skickas och därmed lämnar laget/avsändaren enligt Köparens beställning övergår risken för att försändelsen oavsiktligt försvinner eller skadas från Repiper till Köparen. Denna bestämmelse gäller oberoende av varifrån varorna skickas eller vem som betalar frakten.

Alla beställningar är föremål för godkännande och tillgänglighet.

Repiper lagrar ett register över Köparens transaktioner i minst ett år.

Acceptans av Köparens order och godkännande av affären mellan Köparen och Repiper sker när Repiper skickar en bekräftelse och/eller skickar fakturan. E-postmeddelandet anses mottaget vid tidpunkten och datum för sändning av e-post och fakturan anses emottagen enligt ovan om den mailades och vid normal leveranstid på postat brev, oavsett om köparen inte har fått e-postmeddelandet eller det postade brevet av orsaker utanför Repipers kontroll.

Köparen garanterar att inte bryta eller missbruka Repipers, och/eller någon av Repipers leverantörers, immateriella rättigheter. Under avsnittet immateriella rättigheter refereras de gemensamt som säljaren. Köparen erkänner Säljarnas exklusiv rätt att, men inte begränsat till, de Säljarens varumärken, produktdesign, patent, ritningar och annan skyddad information som lämnas under affären mellan Repiper och Köparen. Köparen åtar sig att inte bryta mot någon av säljarna immateriella rättigheter inklusive, men inte begränsat till, kopiering eller på något annat sätt skapande av patenterade och/eller mönsterskyddade produkter.

Köparen medger att varje innovation, förbättring och/eller know-how som utvecklats i förhållande till Repipers immateriella rättigheter i samarbete med Repiper är att betrakta som Repipers rättigheter och kommer att förbli Repipers egendom med ensamrätt att exploatera och registrera formskydd och/eller patent.

Din användning av Repipers webplatser och dess innehåll ger inga rättigheter till dig i förhållande till upphovsrätt, design och varumärken och alla andra immateriella och materiella rättigheter avseende Innehållet, inklusive all information som finns på denna webbplats. Allt sådant innehåll, inklusive tredjeparts varumärken och relaterade immateriella rättigheter som nämns eller visas på denna webbplats, är skyddade av nationella immateriella rättigheter och andra lagar och internationella konventioner. Det är tillåtet att använda innehåll som uttryckligen godkänts av Repiper och/eller dess tredjepartslicensgivare. All reproduktion eller omfördelning av de ovan angivna innehållet är förbjudet och kan leda till civil- och straffrättsliga påföljder. Men du får göra en kopia i syfte att läsa innehållet för eget bruk.

Repiper kan inte ge någon garanti för Repipers produkter som används med och/eller i kombination med andra produkter och/eller förbrukningsartiklar än Repipers för att utföra installationer enligt Repipermetoden.

I den händelse en produkt är defekt och sådan brist inte beror på Köparens felaktiga användning av produkten, skall Repiper ersätta produkten utan dröjsmål. I ett sådant fall skall Repiper inte hållas ansvarig för eventuella andra anspråk gentemot Köparen. Repipers ansvar för alla anspråk oavsett anledning ska begränsas till SEK 20 000. Under inga omständigheter är Repiper ansvarig för indirekt skada så som följdskada eller utebliven vinst.

Köparen är skyldig att kontakta Repiper utan dröjsmål om köparen finner något fel i en produkt. Om Repiper får kännedom om ett sådant fel är Repiper är skyldig att informera Köparen.

Repiper kommer inte att acceptera något ansvar för missbruk eller olämplig användning av de produkter som Köparen beställt.

I den händelse av Force Majeure skall vardera parten befrias från ansvar för underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter under hela force majeure, när en extraordinär händelse eller omständighet utanför parternas kontroll förhindrar en eller båda parterna från att fullgöra sina förpliktelser.

Den part som vill åberopa en händelse av force majeure ska utan onödigt dröjsmål underrätta den andra parten om en sådan händelse av force majeure, och m parten inte gör det kan inte force majeure åberopas. Parterna skall också anmäla till den andra parten när en sådan händelse av force majeure upphör.

Båda parterna skall göra alla rimliga ansträngningar för att förhindra och minska effekten av ett icke-uppfyllande av detta avtal på grund av en händelse av force majeure.

Repiper kvarhåller all äganderätt till alla produkter som levererats till dess alla fordringar som härrör från avtalet betalats i sin helhet. Fram till dess har Köparen ingen äganderätt till produkterna. Detta gäller även för alla framtida leveranser, även om det inte alltid uttryckligen anges. Vi har rätt att dra tillbaka levererade varor om köparen inte genomför sina åtaganden enligt detta avtal.

Så länge ägandet inte har övergått till köparen, åtar Köparen sig att ta vederbörlig omsorg av varorna och hela tiden följa Repipers anvisningar och riktlinjer för användning av produkterna. Om underhålls- eller inspektionsuppgifter är nödvändiga, är köparen skyldig att verkställa dem.

Så länge äganderätten inte övergått till Köparen, skall köparen omedelbart informera Repiper om de levererade varorna tas i beslag eller blir föremål för något annat intrång av tredje part.

Köparen har rätt att sälja vidare Repipers produkter i sin löpande verksamhet.

Köparnas personal kan utbildas i Repiper metoden av Repiper som en tilläggstjänst. Köparen kan sedan under ett separat avtalat tillstånd officiellt ange att köparen har rätt att utföra installationer enligt Repiper metoden.

Användaren kan inte annonsera eller på något annat sätt göra anspråk eller kommunicera att köparen använder Repiper metoden om köparen inte enbart använder Repipers Produkter och Förbrukningsvaror för installationen.